Чесността е най-добрата политика!
За БАРС
   Основната дейност е съсредоточена в пътното строителството със собствено и външно инвестиране и реализация на продукцията.

 
По отношение на високото строителство БАРС  АД  има предмет на дейност строеж на  сгради - жилищни и търговски, които  изпълнява самостоятелно с акт 16 и разрешение за ползване включително.
   Фирмата работи съвместно  с екип  от висококвалифицирани проектанти, които извършват проучване, заснемане и проектиране на сгради; пътни настилки и съоръжения; бетонови и стоманобетонови конструкции ;водопроводи, канализации, газопреносни и ел.мрежи и др. За изпълнението на различни видове строително монтажни работи има обособени отделни бригади със съответстваща квалификация на работещите в тях. Контролът по изпълнението  се осъществява  от супервайзор  или оторизиран представител на инвеститора в зависимост от вида на обекта и  изискванията  и приоритетите на  възложителя .

   БАРС АД разполага с  тежка и лека механизация за изпълнение на видовете СМР и  собствена ремонтна база с квалифицирани служители за поддръжка и ремонт на техниката. Тежката механизация включва  собствена техника за извършване на земни работи, направа на пътни настилки и асфалтополагане.
   Работим с постоянен квалифициран персонал, постоянни доставчици и подизпълнители, което е гаранция за качествено и своевременно изпълнение на всички поети ангажименти.

   Фирма БАРС  АД е с авторитет и стабилно завоювани позиции в "Дирекция архитектура и градоустройство" при Община Шумен, Агенция „Пътна  инфраструктура" София, ОПУ - гр.Шумен; МРРБ - София; В и К  ООД - Шумен и др. инвеститори  и инстанции, с чиито специалисти работим безпроблемно и в тясно сътрудничество.

   БАРС АД прилага система за управление на качеството по европейски стандарт  ISO 9001 : 2008 от 04.05.2006 година, Система за управление на на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие със стандарт BS OHSAS 18001:2007 , Система за управление на околната среда ISO 14001:2004 и Система SА 8000 : 2008 за социална отговорност. Редовен член е на Българската строителна камара от 26.04.2002 г.Притежава Атестат № 487  от септември 2007 година  от Министерството на регионалното развитие  и благоустройството  и е редовен член на Българската Строителна  Камара и Българската Браншова Камара "Пътища " от  юли 2006 година. Член на Професионалния регистър на строителите за строежи от І, ІІ, ІІІ, ІV и V група с Протокол № 0235/27.07.2010 година

Коректност, почтеност, високо качество!