Важна обява!      ОБЯВА ЗБУТ      Публична покана за доставка

Във връзка с изпълнение на проект №BG05M9OP001-1.008-0482-C01 „Подобряване качеството на работните места в "БАРС" АД, гр. Шумен чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е обявена публична покана за набиране на оферти с предмет: Доставка на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло (СРО).... Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020 (ИСУН 2020), секция е- тръжни процедури, както и ТУК
Публична покана за доставка на мобилни контейнери (фургони)


Чесността е най-добрата политика!
Начало
Благоустрояване
Асфалтиране
Реконструкции
Строителство
Коректност, почтеност, високо качество!