БАРС АД

 

            От 01.07.2017 год. започна изпълнение на проект BG05M9OP001-1.008-0482-„Подобряване качеството на работните места в „БАРС” АД, гр. Шумен чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд”.

След  одобряване на проектното предложение  на фирмата,  Министерство на труда и социалната политика, чрез ГД „ЕФМПП”, в качеството  на управляващ орган на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, и предоставя безвъзмездна финансова помощ, в това число разходи по линия на ЕСФ  в размер до 263 226 лева , Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, процедура BG05M9OP001-1.008 “ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”.

 

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Подобряване на работната среда чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, подобряване качеството на работните места и повишаване на производителността на труда в „БАРС” АД гр. Шумен.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

1.   Закупуване на средства за колективна защита  за работещите в дружеството;

2. Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло осигуряващи максимална защита на живота и здравето на работещите в „БАРС” АД;

3. Осигуряване на добри условия за труд и почивка за работниците на строителните обекти на фирмата чрез закупуване на мобилни фургони за почивка;

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА: 12 месеца, считано от 01.07.2017 год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Проект  № BG05M9OP001-1.008-0482-C01 „Подобряване качеството на работните места в "БАРС" АД, гр. Шумен чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.