О Б Я В А

 

от „БАРС” АД, гр. ШУМЕН

 

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ бр. 25/2003 г., изм.  и доп. ДВ бр.94/2012г., в сила от 30.11.2012г. и бр.12/2016г., в сила от 12.02.2016г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Добив и първична преработка на строителни материали – варовици в находище „Ламбурлука”, с. Веселиново, община Смядово, област Шумен” сме изготвили следната документация:

1. Информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС.

2. План за управление на минните отпадъци, представен и оформен като отделно приложение към информацията по Приложение № 2.

Документацията е налична на хартиен и електронен носител в БАРС АД, гр. Шумен, бул. Ришки проход № 66.

Всички, които желаят да се запознаят с документацията и/или да изразят писмени мнения и становища, могат да го направят в 14 дневен срок от датата на обявяването в сайта на Инвеститора - barsad.eu, Община Смядово,  Кметство с. Веселиново, РИОСВ – Шумен, гр. Шумен 9700, ул."Съединение" № 71, ет. 3; телефон: 054/831 954; факс: 054/876 840, електронна поща: riosv-shn@icon.bg и  Инвеститора – Барс” АД, гр. Шумен 9700, ул. „Ришки проход” № 66, телефон - 054/863 094, факс - 054/830 807 и ел. поща (e-mail) - office@barsad.eu.

 

 

За контакти:  Изпълнителен Директор - Данко Стоянов Добрев – 0887270140.

 

 Публикувано на 20.05.2016 г.